S’inicien les obres de la Deixalleria de La Fuliola

Durant el passat mes de desembre es van iniciar les obres de construcció de la Deixalleria Rural de La Fuliola, situades en un solar de propietat municipal, al límit del sòl urbà i fent front al Camí d’Ivars.

La deixalleria de La Fuliola s’ha projectat com un centre de recepció i emmagatzematge selectiu de residus que no són objecte de recollida domiciliària i tindrà una superfície de 517,00 m2.

Aquesta instal·lació s’està executant a iniciativa del Consell Comarcal de l’Urgell i s’emmarca dins el “Pla Comarcal de Deixalleries”, que contempla també les obres de les deixalleries de Maldà i Rocallaura durant l’any 2016.

Les obres tenen un pressupost de 155.000,00.-€, i es desenvolupen sota la direcció dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, que també van redactar el projecte de la instal·lació.

La deixalleria està constituïda per una superfície pavimentada i tancada en el seu perímetre, formant un recinte dins el qual es situen els contenidors on s’aboquen els diferents residus a recollir i on també es construeix un petit volum edificat on s’ubica l’oficina de control, a més d’un porxo lateral per a la recollida d’altres tipus de  residus especials.

A més dels contenidors a l’interior del recinte destinats a ferralla, runes, voluminosos i altres, en la part exterior del recinte també es condicionarà un espai destinat a un punt verd de recollida selectiva (vidre/ paper/ envasos/ residus sòlids urbans) a l’objecte que els ciutadans puguin desfer-se dels residus fins i tot fora de l’horari de funcionament de la deixalleria.