Finalització de les obres de la Deixalleria de Rocallaura

Durant el passat mes de desembre es van finalitzar les obres de construcció de la Deixalleria Rural de Rocallaura, situades en un solar de propietat municipal, a la vora del cementiri.

La deixalleria de Rocallaura s’ha projectat com un centre de recepció i emmagatzematge selectiu de residus que no són objecte de recollida domiciliària i té una superfície de 400,00 m2.

Aquesta instal·lació s’ha executat a iniciativa del Consell Comarcal de l’Urgell i s’emmarca dins el “Pla Comarcal de Deixalleries”, que contemplava també les obres de les deixalleries de Maldà i La Fuliola, ja acabades, durant l’any 2016.

Les obres, amb un pressupost de 125.000,00.-€, s’han desenvolupat sota la direcció dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, que també van redactar el projecte de la instal·lació.

La deixalleria està constituïda per una superfície pavimentada i tancada en el seu perímetre, formant un recinte dins el qual es situen els contenidors on s’aboquen els diferents residus a recollir i on també s’ha edificat un petit volum en el qual s’ubica l’oficina de control, a més d’un porxo lateral per a la recollida d’altres tipus de  residus especials.

A més dels contenidors a l’interior del recinte destinats a ferralla, runes, voluminosos i altres, en la part exterior del recinte també s’ha condicionat un espai destinat a un punt verd de recollida selectiva (vidre/ paper/ envasos/ residus sòlids urbans) a l’objecte que els ciutadans puguin desfer-se dels residus fins i tot fora de l’horari de funcionament de la deixalleria.