Redacció projecte d’urbanització d’un carrer de Castellserà

Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell han redactat el projecte d’urbanització del carril lateral de la carretera de Penelles LV-3027, en el tram urbà de la població de Castellserà corresponent a la zona situada enfront a les
piscines municipals i el camp de futbol.

Aquest vial lateral, que possibilitarà l’accés a les futures edificacions destinades a habitatge unifamiliar previstes, té una llargada de 130 metres i una amplada de calçada de 4,00 metres, i conté també d’una mitjana de separació d’1,00 m.
respecte a la carretera LV-3027, així com la previsió d’un pas de vianants elevat.

Les obres d’urbanització, amb un pressupost de contracta de 64.000.-€, consisteixen en la pavimentació de la calçada mitjançant aglomerat asfàltic i l’execució de la dotació de servei de clavegueram amb xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals, així com la formació de la mitjana amb formigó.

L’execució de l’obra està prevista efectuar-la durant els propers mesos.