Projecte d’urbanització per a la pavimentació del carrer dels Papellons a Preixana

El carrer dels Papellons és paral·lel al C/ Joan Maragall, -un dels carrers estructuradors de la població en la zona est del nucli- i, a l’igual que aquest, connecta de nord a sud el teixit urbà, entre el camí de la Bassa i el Carrer Urgell.

Actualment, el carrer es troba sense pavimentar i presenta un estat de conservació molt deficient, amb un gran nombre de clivelles degut al fort pendent del vial i l’acció de l’aigua de pluja.

En la proposta efectuada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, es preveu condicionar el vial amb un nou paviment de formigó a la calçada i vorera d’1,20 m d’amplada en la façana oest del carrer, acabada amb paviment de panot.

La urbanització d’aquest carrer millorarà la mobilitat funcional i la imatge urbana de la població de Preixana.

Les obres de pavimentació, amb un pressupost de contracta de 65.000.-€, s’executaran en els propers mesos.

Imatge: estat actual del carrer dels Papellons de Preixana