Oferta pública d’ocupació

Processos selectius actius

Plaça de treballador/a social
Descripció de la plaça  Laboral fixe  A2
Termini  24/01/2018 a 12/02/2018
Sistema de selecció  Concurs oposició
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos
Dates de les proves
Resultat

Processos selectius finalitzats