El Consell Comarcal de l'Urgell convoca la Beca d'estudis Humanístic i ciències socials Joaquim Capdevila i Capdevila.
Podeu consultar les bases aquí.

Per presentar candidatura cal fer-ho mitjançant una intància generica que trobareu a la pàgina web del consell. en aquesta instància cal adjuntar la següent documentació:


1. La instàcia que podeu descarregar aquí.

2. Altra documentació


A) Documentació administrativa general:
a) Còpia del DNI o NIE.
b) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'altri.
c) Declaració responsable signada per la persona sol·licitant de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art. 13.2 de la Llei general de subvencions 28/2003, del 17 de novembre. El model el podeu descarregar aquí.

B) Documentació específica requerida per a la concessió de la beca:
a) Currículum del sol·licitant autor del projecte.
b) Exposició del projecte (extensió màxima de 4 pàgines de mida A4 per una sola cara):
-Proposta provisional de títol
-Descripció completa de les característiques del projecte

-Síntesi de 15 línies
-Context i oportunitat del projecte
-Metodologia

-Calendari de treball
Beca any 2021
Anunci de convocatòria
Anunci de concessió de la beca d’estudis humanístics i ciències socials Joaquim Capdevila i Capdevila
 
Beca any 2022
Anunci de convocatòria
 
Beca any 2023
Anunci de convocatòria
Resolució