Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió.

Al departament de Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Urgell disposem de 13 treballadors, amb diferent dedicació horària i repartits de la següent manera:

Tenim en l’actualitat  7 treballadors/res socials, 4 educadors/res socials i 1 tècnica d’Immigració que realitzen permanències pels diferents municipis de la comarca que treballen en l’atenció primària donant suport als diferents ajuntaments, atenent  les persones i els diferents col·lectius amb dificultats: famílies, infants en risc social, persones amb discapacitats i/o situacions de dependència, gent gran i minories ètniques. Ubicada a la seu del Consell Comarcal tenim 1 administrativa.

  

El servei d’atenció a la llar o bé domiciliària és el que s’adreça a les famílies o als individus per tal d’oferir-los uns serveis personals i/o domiciliaris en aquelles situacions en què manca cura i higiene personal, neteja de la llar, preparació dels àpats, anar a comprar, etc. Actualment el Consell té conveniat aquest servei amb l’ empresa CLECE, que gestiona el personal i du a terme els serveis en els domicilis.

Tenim dues modalitats de servei, el SAD social i el SAD dependència. Aquest és el recurs derivat del tràmit de la Llei de la Dependència.

Teleassistència constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària que, amb la tecnologia adequada, ofereix als usuaris i usuàries una atenció permanent i a distància, que assegura una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. Aquest servei es presta mitjançant el teleassistència conveniat actualment amb Creu Roja.

Tant el SAD com el Teleassistència disposa d’un reglament aprovat pel Ple del Consell Comarcal en què es regula el servei i l’accés.

Tràmit i seguiment dels expedients derivats de la Llei de dependència, la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

Una treballadora social treballa conjuntament amb tots els equips bàsics de la comarca en l’elaboració i el seguiment dels plans individuals d’atenció a la dependència (PIA).

Els plans són elaborats i treballats pel personal de primària i la persona referent de dependència, que es desplacen als diferents municipis i domicilis de la comarca per tal d’acordar amb la família el possible servei i/o prestació a gestionar

El Pla de Ciutadania i de les Migracions té com a finalitat facilitar l‘acollida i la integració entre les persones estrangeres. Pretén facilitar eines als municipis de la comarca per millorar l’atenció a les persones nouvingudes, millorant les polítiques de gestió de la diversitat i consensuant les accions d’acollida, formació, sensibilització i convivència a tot el territori.  Els seus objectius són:

– Promoure la integració dels nouvinguts en els diferents àmbits de la societat, amb les mateixes condicions per a tots els ciutadans.

– Promoure la coordinació entre els diferents àmbits tant en l’àmbit municipal com comarcal.

– Afavorir la participació social de tots els ciutadans, estimulant el diàleg i la comunicació, i promocionar eines informatives sobre la realitat del fet migratori per afavorir la sensibilització.

El Servei d’Acollida és un conjunt d’accions i recursos que corresponen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar viure i treballar a Catalunya.

El Servei d’Atenció al Nouvingut  és un servei itinerant a diferents municipis de la comarca, on s’atenen els usuaris i on s’inicia el circuit d’acollida un cop empadronats. Les principals actuacions són:

– assessorament i tramitació dels informes d’estrangeria

– assessorament del Programa Retorn Voluntari.

– derivació als cursos de llengua, inserció laboral i coneixement de l’entorn del Servei d’Acollida.

– Cursos d’alfabetització en llengua catalana adreçats a persones immigrades no alfabetitzades en la seva llengua d’origen o bé amb un nivell molt elemental per accedir als cursos de llengua catalana oferts pel CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística). Els cursos són de 45 h i es dóna certificat.

– Cursos de llengua catalana en col·laboració amb el CPNL (Mòdul A del servei d’Acollida). Cursos de 20 h o 45 h organitzats pel CPNL. Els cursos de nivells inicial, Basic 1, Basic 2 i Basic 3 es duen a terme en els municipis de la comarca sota demanda.

– Curs de català Lletres per tothom, la Direcció General per a la Immigració i l’Obra Social “La Caixa” promouen un programa d’abast nacional que té per objectiu promoure l’alfabetització en llengua catalana de les persones estrangeres amb una durada variable segons l’any de 60 hores.

– Curs d’inserció laboral (Mòdul b del servei d’acollida), de 15 hores, dins el servei d’acollida que treballa la normativa en matèria d’estrangeria, normativa laboral i sociolaboral, el regim jurídic laboral: drets laborals bàsics i la recerca d’ocupació.

– Curs de coneixement de l’entorn (Mòdul C del servei d’acollida), de 15 hores, dins el servei d’acollida que treballa els trets fonamentals de Catalunya, els aspectes socials, de lleure, culturals, geogràfics, històrics…

– Altres

L’assessorament legal i jurídic en matèria d’estrangeria és un servei prestat per Càritas Parroquial de Tàrrega, que dóna cobertura a les demandes jurídiques i legals dels habitants de la comarca. Una assessora es desplaça quinzenalment als ajuntaments d’Agramunt i de Bellpuig per resoldre dubtes i tramitar expedients d’estrangeria.

Contacte: Consell Comarcal de l’Urgell agnesf@urgell.cat

Enllaços d’interès:

Sol·licitud d’accés al servei de primera acollida: http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/servei-de-primera-acollida/

Direcció General per a la Immigració: www.gencat.cat/bsf/immigracio

Programa adreçat a la integració social, a la normalitza­ció de la vida de la comunitat i a la cobertura de necessi­tats i carències personals dels infants i adolescents que pateixen dèficits i disfuncions o situacions de vulnerabi­litat social.

Amb el programa d’Atenció a infants/adolescents i les seves famílies en activitats diverses  l’equip d’atenció primària, i per mitjà del treball diari amb les famílies, gestiona i fa el seguiment de les següents activitats:

– Activitats d’estiu

– Activitats extraescolars

– Reforços escolars

– Ajudes socials per a menjadors escolars (bases anuals convocatòria d’ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques  de la comarca de l’Urgell)

– Suport a les famílies i als seus fills en la formació escolar

-Suport familiar a domicili amb infants en risc

S’ha elaborat el PROTOCOL D’INTERVENCIÓ EN XARXA EN SITUACIONS DE RISC I/O MALTRACTAMENTS A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA A LA COMARCA DE L’URGELL i s’ha treballat de manera coordinada amb els diferents agents que hi intervenen.

El treball amb les famílies i els infants en risc es fa de forma coordinada amb altres professionals i entitats/institucions que treballen amb infants/adolescents.

Servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries per tal de possibilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada o a aquells altres que permetin garantir la seva integració.

El Consell Comarcal disposa d’un vehicle adaptat propi i  reglament d’ús.

Es realitzen dos tipus de serveis:

Modalitat individual: persones residents a la comarca, majors de 18 anys, amb un grau de discapacitat  i que assisteixen uns dies a la setmana a un servei especialitzat.

Modalitat d’entitats: s’ofereix directament el servei a les entitats que tenen persones amb dependència, que presenten dificultats en la mobilitat.

Es col·labora amb entitats locals de la comarca en algu­na de les seves activitats i també en l’àmbit econòmic amb entitats que realitzen el transport adaptat pel seu compte.

Aquest servei engloba el conjunt d’actuacions necessàries per desenvolupar programes de prevenció,  sensibilització i  cooperació amb altres professionals i organitzacions implicades.

En l’àmbit comunitari se celebren els dies mundials per tal de conscienciar  totes les famílies de la comarca:

– Dia Mundial Sense Tabac. 31 de maig

– Dia Mundial de l’Alimentació. 16 d’octubre

– Dia Mundial Sense Alcohol. 15 de novembre

– Dia Mundial Contra la Sida: s’organitzen diferents taules informatives, on es reparteix informació sobre la SIDA, preservatius…

En l’àmbit educatiu intervenim amb els infants i joves per tal potenciar la capacitat crítica i afavorir la presa de decisions autònomes i individuals; millorar les habilitats socials per adoptar comportaments adequats davant de situacions de risc: consum de substàncies, la conducció de vehicles, les relacions sexuals…; i facilitar informació i sensibilitzar sobre els riscos i conseqüències de les infeccions de transmissió sexual, del consum de drogues… Tot això ho fem per mitjà de les obres de teatre, tallers i xerrades

En l’àmbit familiar es difon el Butlletí de Prevenció per a Famílies amb fills a 1r d’ESO. Els temes que es tracten en cada butlletí són: l’adolescència, l’alimentació, com parlar de sexualitat amb els fills, l’addicció a les noves tecnologies i el tabac i l’alcohol.

En l’àmbit professional, tenim la Taula Comarcal de Salut, juntament amb el CAP de Tàrrega, amb l’objectiu d’establir un lloc de reunió continu amb la finalitat de promoure un espai de comunicació i retroacció permanent entre tots aquells professionals dels diferents àmbits que des de les seves àrees treballen el tema de la salut, especialment els centres d’educació secundària de la comarca.
 

Tenim un òrgan participatiu per a la gent gran com és el Consell Consultiu de la Vellesa amb qui hem dut a terme diverses activitats per a la gent gran de la comarca:

– Trobada de la Gent Gran

– Certamen Literari

– Coneguem l’Urgell sense presses


– Col·laboració en els projectes de receptes de cuina i recull d’herbes aromàtiques de l’Urgell

– Participació en els congressos nacionals de la gent gran

Contacte
 
Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:
Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973 50 07 07
a/e: ssocials@urgell.cat