Actualment el Consell Comarcal té dues places d’assistència als municipis i presta els servei a Belianes, Ciutadilla, els Omells de na Gaia, Maldà, Nalec i Sant Martí de Riucorb.

Són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals:

La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
El control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, i les mateixes funcions de control i fiscalització interna per a comptabilitat, la tresoreria i la recaptació.


Des del Consell Comarcal de l’Urgell, actualment s’estan portant a terme les següents funcions:

Funcions d’intervenció

Confecció dels pressupostos de l’entitat local, seguiment de l’execució del pressupost, aprovació dels expedients de modificacions pressupostàries i el seu seguiment i correcta implementació, rendició de comptes anuals de la corporació municipal així com tramesa d’aquests expedients als diferents organismes i tramesa de les dades del compte general a través de la plataforma EACAT. També la tramesa de tota la documentació referida a la gestió econòmica, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del MHAP.

Funcions de secretaria

Tramitació d’expedients de subvencions (sol·licitud i seguiment, fiscalització i justificació), expedients urbanístics (llicències obres, primera ocupació, protecció de la legalitat urbanística, tramitació dels POUM i desenvolupament urbanístic), expedients d’hisendes locals (ordenances fiscals, tributs locals, recaptació, etc.), tramitació de llicències ambientals, expedients de delimitació i/o alteració de termes municipals, suport al personal administratiu de la corporació local, funcions de fe pública, aixecament de les actes de les sessions del diferents òrgans municipals, funcions d’assessorament legal preceptiu.

Funcions d’assessorament jurídic

Assessorar els ajuntaments i el seu personal en tots els assumptes referents a l’exercici de les seves competències.

Donar suport als titulars de secretaria intervenció.

Mantenir informats de les modificacions i novetats legislatives amb incidència en les funcions tant de secretaria intervenció com en les competències de la pròpia corporació.