SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC URBANÍSTIC MUNICIPAL
REDACCIÓ DE DOCUMENTS TÈCNICS, DIRECCIONS D’OBRA I ALTRES
FISCALITZACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PUOSC I ALTRES PLANS D’OBRES


Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal tenen com a receptors dels seus serveis els ajuntaments de la comarca i el mateix ens comarcal.
L’equip que integra els Serveis Tècnics està format per un arquitecte, un arquitecte tècnic, dos delineants i una administrativa.

SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC URBANÍSTIC MUNICIPAL

L’assistència tècnica municipal es duu a terme bàsicament en els municipis petits, que a la nostra comarca són la majoria, als quals es desplaça el tècnic del Consell Comarcal per tal d’atendre les necessitats d’informar llicències d’obres, llicències d’activitats entre d’altres, així com per assessorar  la corporació en matèria urbanística.

Actualment els municipis adherits a aquest servei són: Anglesola, Castellserà, la Fuliola, Guimerà, Ciutadilla, Sant Martí de Riucorb, Nalec, Ossó de Sió, Puigverd d’Agramunt i Preixana.

Per a l’assessorament tècnic municipal, a més a més de l’arquitecte tècnic que forma part del personal del Consell, es compta amb dos arquitectes externs al Consell que tenen adjudicat el servei a municipis concrets.

Cadascun d’aquest municipis té assignat un tècnic, amb dies i hores concrets, que es desplaça al municipi per atendre els veïns i per fer els informes tècnics que corresponguin.

REDACCIÓ DE DOCUMENTS TÈCNICS, DIRECCIONS D’OBRA I ALTRES ENCÀRRECS

Entre els diversos tipus de treballs encarregats pels ajuntaments de la comarca als Serveis Tècnics del Consell Comarcal destaquen la redacció de projectes bàsics i d’execució, les memòries valorades, informes tècnics i certificats, direccions d’obra, etc.

GESTIÓ DEL PUOSC I ALTRES PLANS D’OBRES I ACTUACIONS

El Consell Comarcal assumeix des de 1989 les funcions d’ens gestor del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya. Les funcions, entre altres, han estat el control de l’execució de l’obra,  la fiscalització tècnica i econòmica i el lliurament de la subvenció (aquesta última des del Departament d’Intervenció i Tresoreria del Consell Comarcal).

També, i atenent a la publicació de les convocatòries de subvencions oportunes, es gestionen els ajuts d’electrificació rural o d’arranjament de camins de zona de muntanya, entre d’altres.

Cal dir que moltes de les obres que es fan als municipis de la comarca amb subvenció de l’administració són supervisades pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal.

http://www.municat.gencat.cat/
Contacte: stecnics@urgell.cat