Els consells comarcals són administracions públiques de caràcter local creades a partir de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya.

La llei relaciona també les funcions que respecte als serveis de competència municipal corresponen a la comarca. Igualment regula els serveis comarcals, la conversió de competències municipals en comarcals, els convenis que poden establir, el que correspon a la comarca en relació amb els plans territorials parcials i amb els diferents tipus de comarques, com també les relacions mútues de les comarques sobre la base de les tècniques de cooperació i col·laboració en projectes comuns del seu interès.

Els consells comarcals també poden exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de Catalunya amb la presentació de proposicions de llei. La iniciativa, però, ha de ser adoptada per una cinquena part dels consells comarcals com a mínim, amb l’acord favorable del Ple del Consell Comarcal respectiu, adoptat per majoria absoluta. Aquestes proposicions s’han de presentar acompanyades d’una exposició de motius, dels antecedents i de la certificació acreditativa de l’acord adoptat. No es poden referir a les matèries que la llei exclou expressament, i han de seguir el tràmit que aquesta estableix.

HISTÒRIA

El Consell Comarcal de l’Urgell es constitueix el dia 9 de març de 1988 sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Jaume Aligué i Escudé del grup de Convergència i Unió.
L’any 1991 es va tornar a elegir el president del Consell Comarcal de l’Urgell, que tornà a ser el senyor Jaume Aligué. El dia 12 de juliol de 1995 va ser elegit president el senyor Pere Grau i Buldú, el qual fou reelegit l’any 1999. El dia 15 de juny de 2000 el va substituir – ja que va presentar la dimissió del seu càrrec – la senyora Rosa M. Mora i Valls, que va ser reelegida de nou el dia 6 d’agost de 2003, i també l’any 2007 i l’any 2011.

QUI EL COMPON

Els òrgans del Consell Comarcal són: el Ple, el President/a i la Comissió Especial de Comptes. També forma part de l’organització comarcal el gerent, que té funcions executives.
El president ha de nomenar, entre els consellers, un o més vicepresidents, que l’han de substituir en cas de vacant, absència o impediment. La durada del mandat dels membres del Consell coincideix amb el de les corporacions municipals. La pèrdua de la condició de regidor o alcalde determina també la pèrdua de la condició de membre del Consell Comarcal.
El Ple del Consell és constituït pel president, els consellers i la comissió especial de comptes. Ha de comprendre almenys un membre de cada grup polític representat en el Consell Comarcal.

QUINES FUNCIONS TÉ

Les competències del Consell Comarcal de l’Urgell són les atribuïdes per les lleis del Parlament de Catalunya en els àmbits de serveis socials, sanitat, ensenyament, cultura, esports, salubritat pública, medi ambient, ordenació territorial i urbanisme. A més, té competències delegades per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de la comarca.

COM ES FINANÇA

El Consell Comarcal de l’Urgell es finança mitjançant els ingressos provinents de la Generalitat, la Diputació de Lleida i els ajuntaments, que fan aportacions en funció de les competències que li deleguen.