El Consorcgruu color Lleresci té naturalesa d’entitat pública de caràcter institucional i està integrat pel Consell Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de Tàrrega.

El Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell és el titular de les instal·lacions del dipòsit controlat de l’Urgell, tant de residus sòlids urbans com de terres i runes, i la planta de compostatge de Tàrrega. També duu a terme directament la gestió d’aquestes instal·lacions.

 

El dipòsit controlat de l’Urgell

La instal·lació del dipòsit controlat es divideix en dues parts: dipòsit controlat de residus sòlids urbans (RSU) i dipòsit controlat de terres i runes. En el dipòsit d’ RSU es reben i dipositen els residus no reciclables generats a la comarca, així com els residus industrials assimilables a urbans no reciclables generats per les indústries, empreses i tallers de la comarca de l’Urgell. D’altra banda, al dipòsit de terres i runes s’hi aboquen els residus de la construcció i la demolició provinents de les obres efectuades a la comarca.

Dipòsit controlat d’ RSU

Es va inaugurar el dia 2 de juliol de 1994 i les instal·lacions constaven d’una cel·la preparada per  rebre residus, un magatzem com a instal·lació complementària i una pala compactadora dels residus.L’any 2000 es va realitzar la primera ampliació del dipòsit d’ RSU i va consistir a preparar el terreny per poder-hi col·locar una làmina d’impermeabilització i així garantir l’estanqueïtat del vas. Aquesta ampliació es va fer sobre una zona argilosa que és la ideal per  rebre aquest tipus de residus. A més a més, s’hi va col·locar una capa d’argiles compactades, la làmina sintètica impermeabilitzada i una capa de graves que té la funció drenant, i tot això es va connectar a unes canonades que recullen el líquid que es lixivia dels residus i el condueixen a la bassa de lixiviats.

A finals del 2002 i principi del 2003, es va executar la segona ampliació del dipòsit controlat i va consistir en l’adequació d’una nova cel·la d’explotació. Tal  com ja es va fer en la primera ampliació, es va preparar i impermeabilitzar el vas del dipòsit, seguidament es va constituir una capa drenant i tubs de recollida de lixiviats i finalment es van preparar les rases perimetrals.

La descomposició dels residus en un dipòsit controlat fa que es generin gasos d’efecte hivernacle, com el metà i el diòxid de carboni. Pel que fa al tractament d’aquests gasos, durant la segona ampliació es van col·locar unes canonades per on es condueixen els gasos i finalment es va instal·lar una torxa de seguretat per tal de cremar-los.

El 2010 es va instal·lar i posar en funcionament una nova torxa de seguretat per a la combustió del biogàs generat al dipòsit controlat, com també es va instal·lar una depuradora biològica amb separador d’hidrocarburs per al tractament de les aigües residuals provinents del rentat de camions de recollida de residus.

Dipòsit controlat de terres i runes

La primera fase d’aquest dipòsit controlat es va construir al costat est del dipòsit controlat d’ RSU i al costat de les instal·lacions complementàries. Quan la capacitat d’aquest abocador estava propera al límit es va procedir al condicionament de la segona fase per poder seguir donant el servei de gestió de runes a la comarca.

El maig de 2010 es va inaugurar la segona ampliació del monodipòsit controlat de terres i runes al costat de la planta de compostatge.

El 2011 es va realitzar la clausura parcial del vas 1 (primera fase) del monodipòsit de terres i runes de l’Urgell.

Planta de compostatge

La finca on es troba la instal·lació de la planta de compostatge està ubicada al costat mateix del dipòsit controlat de l’Urgell i va entrar en funcionament el juny de 2003.

La nau que es va construir en aquesta finca té una superfície de 5.200 m2 i conté les següents dependències: vestidors amb dutxes per al personal, serveis adaptats per als minusvàlids, sala de control de pesatge, laboratori, sala de reunions, despatxos i una aula d’educació mediambiental a part de la nau de maduració i procés compostatgePer  dur a terme la gestió correcta de la fracció orgànica de recollida municipal (FORM) la planta disposa dels següents equips: pala carregadora, triturador de material vegetal, equip separador per aire de recirculat vegetal, compactador de residus, homogeneïtzador i remolc amb ganxo portacontenidors.

La capacitat de tractament de la planta és de 10.000 tones de fracció orgànica per any i dóna servei a la comarca de l’Urgell i altres comarques veïnes (Segarra, Noguera, Pla d’Urgell i Solsonès).

La instal·lació rep visites d’escolars que s’interessen per la recollida selectiva de la fracció orgànica.

Pla Comarcal de deixalleries

El Consell Comarcal de l’Urgell, amb la voluntat d’oferir cada dia un millor servei als ciutadans i als petits municipis i, d’altra banda, molt sensibilitzat en la protecció del medi ambient ha continuat desenvolupant el Pla Comarcal de Deixalleries.
Davant les dificultats en què es troben els pobles més petits per desfer-se de certs residus, com poden ser les runes de petites obres, els envasos fitosanitaris, a banda dels residus propis que pot generar una família (electrodomèstics inservibles, olis de cuina, mobles vells…), es va creure necessari la creació d’aquest Pla que conduiria a la implantació de 8 deixalleries rurals a la comarca.
La comarca de l’Urgell, durant l’exercici, ha disposat de sis deixalleries en funcionament: Tàrrega, Agramunt, Bellpuig, Anglesola, Preixana, Castellserà i Verdú.
Als municipis que no disposen d’aquestes instal·lacions, la societat Urgell Net, SA els ofereix el servei de voluminosos. Aquest servei, que es realitza 5 cops l’any, consisteix a col·locar una caixa de 25 m3 en un punt estratègic del poble, durant 6 dies, on els ciutadans poden llençar les andròmines.

La canera comarcal

El Consell Comarcal de l’Urgell és el titular de la canera comarcal ubicada al costat de les instal·lacions del dipòsit controlat. El Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell col·labora en determinades tasques de manteniment i/o neteja d’aquest espai.

L’any 2001 es va inaugurar la Canera Comarcal de l’Urgell amb unes instal·lacions adequades a les necessitats del moment. Després es va realitzar una ampliació en segona fase de les instal·lacions per  poder rebre més gossos en aquestes instal·lacions. L’àmbit d’actuació, com que es tracta d’una canera comarcal,  és la totalitat de la comarca de l’Urgell.

La capacitat de la canera és d’uns 100 gossos i la mitjana d’adopcions anual està entre 60 i 70.El 2010 es van realitzar unes millores, que constaven de la construcció d’una vorera davant de les gàbies que acullen els gossos, refer el paviment de dues gàbies, reparar alguns dels abeuradors, posar tanca de malla amb una porta en una part del recinte per adequar-lo per  poder acollir gossos en moments de neteja i pintar les instal·lacions d’oficina i bany per als voluntaris que desenvolupen les seves tasques.

L’any 2012 es va arranjar el camí fins a la canera comarcal i es va construir una caseta d’infermeria per a l’atenció dels gossos malalts o ferits.

Col·laboració a la Fira de Medi Ambient

El Consell Comarcal de l’Urgell, juntament amb la societat Urgell Net, SA i el Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell, col·labora anualment amb un estand informatiu a la Fira de Media Ambient, amb l’objectiu de fer arribar a petits i grans els missatges de respecte vers l’entorn natural i sobre els avantatges de la recollida selectiva dels residus.

Contacte

Consorci per a la gestió dels Residus Urbans de l’Urgell
C. Agoders, 16- 25300 Tàrrega
Tel. 973 500 707
Tel. mòbil 608841503
cgruu@urgell.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h