Servei Intervenció Socioeducativa Itinerant - Consell Comarcal Urgell
El Servei d’intervenció socioeducativa itinerant de l’Urgell (SISI Urgell) està destinat a l’atenció a la infància, adolescència en situació de risc social de 0 a 18 anys i famílies, que viuen a la comarca de l’Urgell, i requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquelles persones que estan en situació de risc social.


El servei d’intervenció socioeducativa no residencial, és un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses, mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

 

El funcionament del Servei d’intervenció socioeducatiu itinerant (SISI) es basa a partir de quatre línies d’actuació que a continuació es nombren.

  • Línia 1: Servei d’atenció a les famílies de 0 a 3 anys.
  • Línia 2: Servei d’atenció diürna de 3 a 15 anys.
  • Línia 3: Servei d’atenció famílies amb infants i adolescents.
  • Línia 4: Servei adolescents 16 a 18 anys.

 

Donat que l’àmbit d’atenció és la comarca, el conjunt de serveis d’intervenció socioeducatius s’oferirà de manera integrada a través del “Servei d’Intervenció Socioeducatiu Itinerant (SISI)” que englobaria tots els serveis anteriorment esmentats.

 

FITXA TÈCNICA DEL SERVEI
Àmbit d’actuació : Poblacions amb alt índex en risc social de la Comarca de l’Urgell
Objectiu general: Prevenir, detectar i vetllar per a la millora de les situacions de risc social

Objectius específics:

1.         Atendre els menors en situació de risc.
2.         Afavorir el desenvolupament personal i psicològic.
3.         Potenciar la socialització i la integració social.
4.         Afavorir l’adquisició d’aprenentatges bàsics.
5.         Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc.
6.         Compensar dèficits socioeducatius.
 

Tipologia del servei: Servei d’intervenció socioeducatiu itinerant (SISI)
Edat població destinatària: Infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves respectives famílies
Forma de prestació: En establiment diürn
Perfil dels professionals: Professionals en l’àmbit social (Educadors socials, Integradors Socials, etc..)