• El Consell Comarcal de l’Urgell du a terme programes de foment de l'ocupació que tenen per objecte treballar per a la millora de l'ocupabilitat de les persones participants:
    • Orienta

El programa Orienta té per objectiu dur a terme accions d'orientació i acompanyament a la inserció laboral i de coneixement de l'entorn productiu que identifiquin i desenvolupin les competències necessàries en el context laboral per millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur, les persones inactives i les persones treballadores que es troben en situació de precarietat laboral. 
El SOC subvenciona  actuacions d'orientació professional i acompanyament a la inserció a través d'unitats d'orientació.


 
  • Treball i Formació

En el programa Treball i Formació és desenvolupen projectes de millora de l’ocupabilitat de persones treballadores en situació d’atur, amb dificultat d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i d’accions formatives i si escau, accions de coordinació i suport. 

El programa compta amb vàries línies d'actuació dirigides a persones amb diferents característiques, que es van definint en cada convocatòria depenent del perfil dels col·lectius que presenten majors dificultats per a l’ocupació segons les dades estadístiques. Dins de cada línia es subvencionen contractacions laborals de 6 o 12 mesos a temps complet. 

Les línies d'actuació més habituals són:

- Línia PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi.
- Línia PRGC: persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).
- Línia DONA: Dones en situació d’atur víctimes de violència de gènere o bé en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi
.-Línia TRANS: Poden participar persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques,sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Aquestes persones han d'estar en situació d'atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). L'acreditació de la condició de persona trans* s'ha de fer mitjançant la presentació d'una Declaració Responsable de la persona participant.
-Línia MG52. Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
  •  Suport Ocupació Juvenil

El Consell Comarcal de l’Urgell ha posat en marxa el programa per persones joves entre 16 i 29 anys i prioritàriament aquelles més vulnerables fins 24 anys amb una  major necessitat d'orientació i acompanyament, i té l'objectiu d'aconseguir que les persones joves es mantinguin en itineraris formatius o reconduir-les cap a aquest iteniraris si ja han abandonat la seva formació o es detecta risc d'abandonament. 
A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s'ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove, mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en el territori.