Vicepresidenta 1a. --Sra. Carme Culleré i Llavoré
Governació, acció social,  ciutadania i igualtat.
 
 • Organització, regim interior, personal i  governació general del Consell Comarcal de l’Urgell.
 • Gestió dels serveis socials, implantació de polítiques de benestar i polítiques d’igualtat
 • Elaboració dels plans d’actuació local en matèria de serveis socials.
 • Polítiques d’igualtat i feminisme.
Vicepresident 2on. --Sr. Oriol Puebla i Miralles
Suport als municipis en matèria de serveis tècnics, protecció civil i habitatge.
 
 • Matèries relacionades amb la formulació, estudi i execució dels plans de protecció civil.
 • Suport als municipis amb la prestació dels serveis de secretaria-intervenció, assessorament urbanístic, jurídic i econòmic, i en general tot suport tècnic que el Consell Comarcal presti als ajuntaments de la comarca.
 • Gestió de les competències delegades en habitatge i en la gestió de la Oficina d’Habitatge de l’Urgell.
 
Vicepresident 3r.  --Sr. Silveri Caro i Cabrera
Esports, salut i joventut
 
 • Foment i promoció de l’activitat esportiva, i amb la col·laboració amb altres administracions i entitats per a l’impuls de la pràctica lúdica i esportiva a la comarca de l’Urgell.
 • En polítiques de promoció de la salut
 • I en la gestió de les competències delegades en matèria de joventut.

Vicepresidenta 4a. --Sra. Imma Oliva i Piera
Desenvolupament comarcal, economia i finances.
 
 • Comptes anuals, pressupostos  d'ingressos i despeses així com les seves modificacions i operacions financeres, i  sobre qualsevol assumpte que porti aparellat el reconeixement de drets o deures de caràcter econòmic a favor o contra la hisenda comarcal.
 
Consellera Sra. Marta Macià i Vílchez
Cultura, llengua, patrimoni i memòria històrica
 
 • Promoció i difusió  de la cultura
 • Promoció i conscienciació sobre la importància de l’ús social de la llengua catalana
 • Desenvolupament de polítiques de memòria històrica
 • Defensa i recuperació del patrimoni de la comarca.
 • Arxiu Comarcal