Processos selectius actius

Programa de contractació per a la gestió de la Campanya Agrària 2020
Descripció de la plaça Laboral temporal
Requisits Veure bases 6 i 7 de l'ORDRE TSF/95/2019, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya (SOC – campanya agrària).
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrtis i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Anunci dels resultats del proccés de selecció
 
Programa ENFEINA'T - Convocatòria 2019-2020
Descripció de la places Laboral temporal - 9 mesos. Incorporació immediata
Requisits
Veure bases 6 i 7 de l'ORDRE TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada
 
Sistema de selecció
1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Per al cas que no es trobin candidats mitjançant l'oferta de treball o no siguin addients, el Consell Comarcal proposarà candidats de borsa pròpia o provinents d'altres entitats
3.- Concurs de mèrtis i entrevista als candidats tant els provinents de l'Oficina de Treball com els de borsa pròpia
 
Criteris de selecció Procediment de selecció
Documentació
 

Per valorar l'experiència professional:
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i còpia del contracte de treball i/o nomenament, o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa de l'experiència laboral prèvia. No es valorarà l'experiència professional que no s'acrediti d'acord amb aquests requisits.

Per valorar la formació complementària:
- S’acreditarà mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, cursos, sessions i jornades que s'al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats així com la duració en hores.

Cal portar aquests documents el dia de l'entrevista.

Data de les proves Es citarà personalment als candidats per concertar les dates de les entrevistes.
Resultats finals Anunci de resultats dels llocs de treball d'auxilair administrativa, auxiliar administrativa per l'àrea de turisme i auxiliar informàtic
Anunci dels resultats de selecció dels llocs de treball d'auxiliar a l'àrea de residus i de disseny gràfic

Anunci dels resultats de selecció del lloc de treball de tècnic de planificació de projecte TIC's
 
 
Plaça de coordinador/a del programa Treball i Formació 2019
Descripció de la plaça Laboral temporal
Data de presentació de sol·licituds Del 31 de gener al 13 de febrer
Sistema de selecció Concurs
Bases  
Convocatòria Anunci bases convocatòria
Documentació Model de sol·licitud
Llista d’admesos i exclosos Llista provisional d'admesos i exclosos 
Anunci esmena dates
Llista definitiva i data de les proves Llistat definitiu
Anunci de suspensió Anunci de suspensió del procés de selecció

Anunci de finalització del procés de selecció
Resultats finals  

Presentació de sol·licituds preferentment via electrònica a través d’instància genèrica: https://seu-e.cat/es/web/ccurgell

 

Processos selectius finalitzats

Dues places laborals temporals d’educadors/es socials
Descripció de les dues places Laboral temporal
Termini Del 30 de novembre al 9 de desembre de 2019
Sistema de selecció Concurs
Bases Bases de la convocatòria 
Convocatòria Anunci 
Documentació Model sol·licitud
Llista d’admesos i exclosos Llista provisional admesos i exclosos
Llista definitiva i data de les proves Mateixa que la provisional
Resultats finals Proposta tribunal

Presentació de sol·licituds preferentment via electrònica a través d’instància genèrica: https://seu-e.cat/es/web/ccurgell

Plaça laboral temporal tècnic/a promoció econòmica i consum
Descripció de la plaça Laboral temporal
Termini Del 30 de novembre al 9 de desembre de 2019
Sistema de selecció Concurs
Bases Bases de la convocatòria 
Convocatòria Anunci
Documentació Model de sol·licitud 
Llista d’admesos i exclosos Llista provisional d’admesos i exclosos
Llista definitiva i data de les proves Mateixa que la provisional 
Resultats finals Proposta tribunal

 

Plaça laboral temporal arquitecte tècnic/a
Descripció de la plaça  Laboral temporal
Termini  Del 13 al 23 de setembre de 2019
Sistema de selecció  Concurs
Bases Bases de la convocatòria 
Convocatòria Anunci selecció arquitecte tècnic
Documentació Model sol·licitud arquitecte
Llistat d’admesos i exclosos Anunci admesos i exclosos

 

Anunci de correcció d’errades

Termini d’esmena  
Llista definitiva i data de les proves Anunci definitiu admesos i exclosos
Resultats finals Anunci resultats finals
Plaça de SATM
Descripció de la plaça  Interí A1
Termini  Del 6 al 25 de març de 2019
Sistema de selecció  Concurs oposició
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos  Llista provisional d’admesos i exclosos
Termini d’esmena 7 de maig de 2019
Llista definitiva i data de les proves Llista definitiva d’admesos i exclosos i data de les proves
Resultat Resultats de les proves
Plaça d’intervenció
Descripció de la plaça  Interí A1
Termini  Del 6 al 25 de març de 2019
Sistema de selecció  Concurs oposició
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos  Llistat provisional d’admesos i exclosos
Termini d’esmena 2 de maig de 2019
Dates de les proves Llista definitiva d’admesos i exclosos i data de les proves
Resultat  Resultat de les proves
   
Places d’educador/es socials
Descripció de la plaça Dues places. Laboral fixe  A2
Termini Finalitzat
Sistema de selecció Concurs oposició
Bases Bases de la convocatòria
Convocatòria Anunci de convocatòria
Documentació Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos Llistat definitiu d’admesos i exclosos
Dates de les proves  
Resultat Resultat final del procés
Plaça de treballador/a social
Descripció de la plaça  Laboral fixe  A2
Termini Finalitzat
Sistema de selecció  Concurs oposició
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos Llistat provisional i designa de membres de tribunal
Dates de les proves Llistat definitiu i data de proves
Resultat Resultat del procés i proposta de contractació
Plaça d’intervenció
Descripció de la plaça  Interí A1
Termini  Del 20 d’abril al 9 de maig
Sistema de selecció  Finalitzat
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos Llistat provisional d’admesos i exclosos. Dates de les proves
Resultat Resultat prova llengua catalana

 

Resultat del procés i proposta de contractació

Revisió d’exàmens Dimecres 18 de juliol a les 8.30 hores