Processos selectius actius 

CONVOCARTÒRIA I BASES DEL CONCURS OPOSICIÓ, PER PROMOCIÓ INTERNA HORITZONTAL  I SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ , PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A COMARCAL DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE L'URGELL
 
Descripció de la plaça L’objecte de la present convocatòria és la selecció, mitjançant promoció interna horitzontal i el sistema de concurs oposició,  per cobrir la  plaça , en règim de personal laboral indefinit, a jornada completa, de tècnic/a comarcal de Joventut del Consell Comarcal de l’Urgell.
 
Presentació de sol·licituds Fins al 3 de juliol de 2024
 Anunci BOP Anunci BOP
Anunci DOGC Publicació DOGC
Instància Model instància
Llista provisional admesos. Nomenament de Tribunal i data i lloc de la prova   
Llista definitiva admesos  
 


CONVOCATÒRIA I BASES  DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS- OPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER LABORAL PERMANENT UN LLOC D’EDUCADOR/A SOCIAL DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA I DE LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR BAIXES, VACANTS O ALTRES CIRCUMSTÀNCIES   DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DEL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL.
 
Descripció de la plaça Convocatòria i bases del procés de selecció per la provisió d’una plaça d’Educador/a  Social del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SISI) i de la constitució d’una borsa de treball per cobrir baixes, vacants o altres circumstàncies   del Servei d’Intervenció socioeducativa del Consell Comarcal de l’Urgell.
 
Presentació de sol·licituds Fins al 30/05/2024
 Anunci BOP Anunci BOP
Anunci DOGC Anunci DOGC
Instància Model Instància 
Relació provisional d'admesos, Nomenament Tribunal i data prova Relació provisional d'admesos. Nomenament Tribunal i data proves
Relació definitiva admesos  
Resultats finals  
  
   
   
   
   
   

 

 

Processos selectius finalitzats

CONVOCARTÒRIA I BASES DEL CONCURS OPOSICIÓ, PER PROMOCIÓ INTERNA, PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A SOCIAL DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL.


 
Descripció de la plaça L’objecte de la present convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs oposició i mitjançant promoció interna, de la plaça vacant d’educador/a social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials , dins el grup de classificació A, subgrup A2, amb complement de destinació 18 segons la classificació professional d’aquest ens i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal de l’Urgell.
 
Presentació de sol·licituds Fins al 27 de març de 2024
 Anunci BOP Anunci BOP
Anunci DOGC Anunci DOGC
Instància Model instància
Llista provisional admesos. Nomenament de Tribunal i data i lloc de la prova  Llista provisional admesos. Nomenament de Tribunal i data i lloc de la prova 
Llista definitiva admesos  
Resultats finals procès  Resultat final del procés

 CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL PER PROVEIR AMB CARÀCTER INTERÍ LES VACANTS O SUBSTITUCIONS DE LES PLACES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA MUNICIPAL (SATM) DEL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL
Descripció de la plaça Convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per constituir una borsa de treball per proveir amb caràcter interí les vacants o substitucions de les places de secretaria intervenció del servei d’assistència tècnica municipal (SATM) del consell comarcal de l’Urgell
Presentació de sol·licituds Fins al 20 de març de 2024
 Anunci BOP Anunci BOP
Anunci DOGC Anunci DOGC
Instància Model instància
Llista provisional admesos i exclosos, designació Tribunal, data i lloc realització proves  Llista provisional admesos i exclosos, designació Tribunal, data i lloc realització proves 
Llista definitiva admesos i exclosos, confirmació Tribunal , data i lloc realizació proves  Llista definitiva admesos i exclosos, confirmació Tribunal , data i lloc realizació proves 
Resultats finals procès Resultats finals procés 
 

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS- OPOSICIÓ LLIURE PER COBRIR AMB CARÀCTER LABORAL D’UN/A TÈCNIC/A PEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES (SOAF) I PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS I/O VACANTS SOBREVINGUDES.

 
Descripció de la plaça L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció per la cobertura, en règim de personal laboral, a jornada completa, pel sistema de concurs oposició, d’un lloc de treball dins el grup de classificació A, subgrup A1, amb complement destinació 22, segons la classificació professional d’aquest ens i la relació de llocs de treball del consell comarcal de l’Urgell.(com a tècnic de grau superior)
Al propi temps es constituirà una borsa de treball per a eventuals substitucions o contractacions temporals de treballadors/es del Consell de la mateixa categoria professional i/o cobertura de vacants del servei a la qual quedaran inscrits els candidats que obtinguin una puntuació mínima, segons es dirà.


 
Presentació de sol·licituds Fins al 11 de desembre de 2023
Anunci BOP Anunci BOP
Anunci DOGC Anunci DOGC
Instància Model Instància
LListat provisional d'admesos i exclosoa. Nomenament de Tribunal i data de prova LListat provisional d'admesos i exclosos. Nomenament de Tribunal i data i lloc de la prova 
Llista definitiva admesos LLista definitiva d'admesos i exclosos
Resultats finals procès Resultats finals 


Programa TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA JOVES TUTELATS I EXTUTELATS
Descripció de la plaça Laboral temporal - 12 mesos. Incorporació immediata
 
* Subvenció efectivament atorgada
Requisits D’acord amb la base 7 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades al Programa Treball i Formació i per la RESOLUCIÓ EMT/3145/2023, de 8 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 716557).


5.1 Poden ser persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats en l’actuació de contractació laboral, les persones joves d’entre 17 i 21 anys que tinguin la condició de tutelades o extutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrits i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Resultats finals

CONVOCATÒRIA  DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS – OPOSICIÓ LLIURE, PER COBRIR AMB CARÀCTER LABORAL INDEFINIT UN/A TÈCNIC/A COMPARTIT/DA DE JOVENTUT  I PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS I/O VACANTS SOBREVINGUDES.

 
Descripció de la plaça L’objecte de la present convocatòria és la selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça per la cobertura, en règim de personal laboral indefinit, a jornada completa, d’un lloc de treball com a tècnic/a compartit/a de Joventut.

 
Presentació de sol·licituds Fins al 30 de novembre de 2023
Anunci BOP Anunci BOP
Anunci DOGC Anunci DOGC
Instància Model Instància
Llista provisional admesos; nomenament de Tribunal i data i lloc proves Llista provisional admesos; nomenament de Tribunal i data i lloc proves
Llista definitiva admesos, nou nomenament membres Tribuna, modificació llocs proves Llista definitiva admesos, nou nomenament membres Tribuna, modificació llocs proves
Resultats finals procès Resultats finalsCONVOCATÒRIA   DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS- OPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER LABORAL PERMANENT  D’UNA PLAÇA  D’ARQUITECTE /A TÈCNIC/A  I DE LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR BAIXES, VACANCES O ALTRES CIRCUMSTÀNCIES  DE L’ÀREA DE SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL
 
Descripció de la plaça L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció per la cobertura d’una plaça, en règim de personal laboral permanent, a jornada a temps complert, pel sistema de concurs oposició, d’un lloc de treball d’Arquitecte/a tècnic/a, vacant a la plantilla dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell.
 
Presentació de sol·licituds Fins al 30 de novembre de 2023
Anunci BOP Anunci BOP
Anunci DOGC Anunci DOGC
Instància Model Instància
Llistat provisional d'admesos, Nomenament de Tribunal ,  data i lloc de realizació de les proves LListat provisional d'admesos, Nomenament de Tribunal, data i lloc de realització de les proves
Llistat definitiva admesos LLista definitiva d'admesos
Resultats finals procès Resultats finals
 

Convocatòria del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques de promoció econòmica i ocupació del Consell Comarcal de l’Urgell.

 
Descripció de la plaça
Convocatòria del procés de selecció per  constituir una borsa de treball de tècnics o tècniques de promoció econòmica i ocupació del Consell Comarcal de l’Urgell,, per donar cobertura d’una maner àgil a necessitats concretes i prioritàries de personal d’aquesta categoria o per cobrir places vacants en les següents situacions:
 
  • Existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura amb personal laboral propi.
 
  • Substitució transitòria de les persones titulars.
 
  • Contractació de personal vinculat a subvencions destinades a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) o a programes ocupacionals gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Presentació de sol·licituds Fins al 16 d'octubre de 2023
 Anunci BOP  Anunci BOP
Anunci DOGC Anunci DOGC
Instància Model instància
Relació provisional d'admesos, Nomenament Tribunal i data i lloc entrevistes Relació provisional d'admesos, Nomenament Tribunal i data i lloc entrevistes
Resultats finals Resultats finals
 CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS – OPOSICIÓ LLIURE, PER COBRIR AMB CARÀCTER LABORAL UN/A TÈCNIC/A REFERENT D’EMANCIPACIÓ I INCLUSIÓ I PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS I/O VACANTS SOBREVINGUDES.
 
Descripció de la plaça Convocatòria del procés de selecció, mitjançant sistema concurs oposició, d’una plaça per la cobertura, en règim de personal laboral, a jornada completa, pel sistema de concurs oposició, d’un lloc de treball com a tècnic/a Referent en emancipació i Inclusió .

 
Presentació de sol·licituds Fins al 16 d'octubre de 2023
 Anunci BOP  Anunci BOP
Anunci DOGC Anunci DOGC
Instància Model instància
Relació provisional d'admesos, Nomenament Tribunal i data prova Relació provisional d'admesos, Nomenament Tribunal i data prova
Relació definitiva d'admesos Relació definitiva d'admesos
Resultats finals Resultats finals
 

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS- OPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER LABORAL PERMANENT UN LLOC D’EDUCADOR/A SOCIAL DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA I DE LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR BAIXES, VACANTS O ALTRES CIRCUMSTÀNCIES DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS I DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DEL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL.
 
Descripció de la plaça  Convocatòria per la provisió d’una plaça d’Educador/a  Social del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SISI) i de la constitució d’una borsa de treball per cobrir baixes, vacants o altres circumstàncies de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i del Servei d’Intervenció socioeducativa del Consell Comarcal de l’Urgell.
 
Presentació de sol·licituds  Fins al 30 de Setembre de  2023
 Anunci BOP  Anunci BOP
Anunci DOGC  Anunci DOGC
Instància Model instància
Relació provisional d'admesos, Nomenament Tribunal i data prova Relació provisional d'admesos, Nomenament Tribunal i data prova
Relació definitiva admesos Relació definitiva admesos
Resultats finals Resultats finals
 
Processos selectius finalitzats

Programa TREBALL I FORMACIÓ ELL Anticipada 2023 Línies MG52, PANP, PRGC, DONA, TRANS
Descripció de la plaça Laboral temporal - 12 mesos. Incorporació immediata
 * Subvenció efectivament atorgada
Requisits 5.1.1 Línia PANP
Poden participar les persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació.
Per aquesta línia, s'entén per persones en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
5.1.2 Línia PRGC
Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució.
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia.
5.1.3 Línia DONA
Poden participar les dones en situació d'atur que es trobin en una de les situacions següents:
a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), en situació de violència masclista.
b) Les dones en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S'entén per dones en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
5.1.4 Línia MG52
Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
5.1.5 Línia TRANS*
Poden participar persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
Aquestes persones han d'estar en situació d'atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). L'acreditació de la condició de persona trans* s'ha de fer mitjançant la presentació d'una Declaració Responsable de la persona participant.
5.2 En el procés de selecció de totes les línies, tenen caràcter preferent:
- Les dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de familia monoparental.
- Les persones de 45 anys o més
- Les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació. La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de jubilació ha de ser acreditat per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció mitjançant un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
5.3 Les persones destinatàries d'aquesta Resolució, han de complir els requisits específics en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral.
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrits i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Resultats


CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL PER PROVEIR AMB CARÀCTER INTERÍ LES VACANTS O SUBSTITUCIONS DE LES PLACES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA MUNICIPAL (SATM) DEL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL
Descripció de la plaça Convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per constituir una borsa de treball per proveir amb caràcter interí les vacants o substitucions de les places de secretaria intervenció del servei d’assistència tècnica municipal (SATM) del consell comarcal de l’Urgell
Presentació de sol·licituds  Fins al 31 d'agost de 2023
 Anunci BOP  Anunci BOP
Anunci DOGC  Anunci DOGC
Instància Model instància
Llista provisional admesos Relació provisional admesos
Nomenament de Tribunal i data de prova Nomenament de Tribunal i data de prova
Llista definitiva admesos Llista definitiva admesos
Resultats finals procès Resultats finals procès 
 Convocatòria per  al concurs oposició, per a la provisió d’una plaça de tècnic/a del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i la creació d'una borsa de treball

 
Descripció de la plaça Convocatòria per  al concurs oposició, per a la provisió d’una plaça de tècnic/a del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i la creació d'una borsa de treball
Presentació de sol·licituds Fins al 4 d'agost de 2023
Sistema de selecció Concurs-oposició lliure
Bases Bases de la convocatòria
Anunci BOP Anunci BOP
Instància Instància
Anunci DOGC Anunci DOGC
Publicació modificació bases BOP Publicació modificació bases BOP
Publicació modificació bases DOGC Publicació modificació bases DOGC
Relació provisional admesos/es i exclosos/es Relació provisional admesos/es i exclosos/es
Relació definiiva admesos.Nomenament Tribunal. Data i lloc realització proves Relació definitiva admesos/es.Nomenament Tribunal. Data i lloc realització proves
Resultats finals  Resultats finals definitius


CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL PER PROVEIR AMB CARÀCTER INTERÍ LES VACANTS O SUBSTITUCIONS DE LES PLACES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA MUNICIPAL (SATM) DEL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL
Descripció de la plaça Convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per constituir una borsa de treball per proveir amb caràcter interí les vacants o substitucions de les places de secretaria intervenció del servei d’assistència tècnica municipal (SATM) del consell comarcal de l’Urgell
Presentació de sol·licituds  Fins al 31 d'agost de 2023
 Anunci BOP  Anunci BOP
Anunci DOGC  Anunci DOGC
Instància Model instància
Llista provisional admesos Relació provisional admesos
Nomenament de Tribunal i data de prova Nomenament de Tribunal i data de prova
Llista definitiva admesos Llista definitiva admesos
Resultats finals procès Resultats finals procès 
 

Programa TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA JOVES TUTELATS I EXTUTELATS
Descripció de la plaça Laboral temporal - 5 mesos. Incorporació immediata
 * Subvenció efectivament atorgada
Requisits D’acord amb la base 7 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades al Programa Treball i Formació i per la resolució EMT/2196/2022,
de 30 de juny, per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del programa
Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 638203).


5.1 Poden ser persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats en l’actuació de contractació laboral, les persones joves d’entre 17 i 25 anys que tinguin la condició de tutelades o extutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
També poden ser persones destinatàries els o les joves entre 17 i 25 anys que disposin d’un document acreditatiu de ser atès per Serveis Socials.
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrits i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Resultats
 

Creació d'una borsa de treball, mitjançant concurs-oposició, per cobrir baixes, substitucions i/o vacants del Servei d'Acollida i Polítiques Migratòries
Descripció de la plaça Creació d'una borsa de treball, mitjançant concurs-oposició, per cobrir baixes, substitucions i/o vacants del Servei d'Acollida i Polítiques Migratòries
Presentació de sol·licituds  Fins el 26 d'abril
Sistema de selecció Concurs-oposició lliure
Bases Bases de la convocatòria
Anunci BOP Anunci BOP
Instància Model de sol·licitud
Anunci DOGC Anunci DOGC
Relació provisional admesos/es i exclosos/es Relació provisional d'admesos/es, Tribunal i Proves
Resultats finals procés Resultats finals
 

Procés de selecció per a la provisió d’una plaça de treballador/a social d’atenció primària al Consell Comarcal de l’Urgell, a través del sistema de mobilitat horitzontal interna, mitjançant procediment de concurs de mèrits.

Descripció de la plaça Plaça de treballador/a social d’atenció primària al Consell Comarcal de l’Urgell
Termini El termini finalitza el dia 11 de maig de 2023
Sistema de selecció Mobilitat horitzontal interna, amb concurs de mèrits
Bases Bases de la convocatòria 
Anunci BOP Anunci BOP
Anunci DOGC Anunci DOGC
Instància Model de sol·licitud
Llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional de persones admeses
Resultats finals Resultats finals


Convocatòria per  al concurs oposició, per a la provisiód’una plaça de tècnic/a ple Pla Local d'acció comunitària inclusiva i constitució de borsa de treball
Descripció de la plaça Tècnic/a del PLACI
Presentació de sol·licituds Fins el 24 d'abril de 2023
Sistema de selecció concurs oposició
Bases Bases de la convocatòria
Anunci BOP Anunci al BOP
Instància Model de sol·licitud
Anunci DOGC Anunci DOGC
Llistat provisional d'admesos/exclosos Llistat provisional d'admesos i exclosos, tribunal i proves
Lllistat definitiu d'admesos i exclosos Llistat definitiu d'admesos i exclosos
Resultats fase oposició i crida entrevista Resultats fase oposició i crida entrevista
Resultats finals Resultats finals
 

Convocatòria per  al concurs oposició, amb màxima urgència,per a la provisió temporal d’una plaça d'Arquitecte/a Tècnic/a i constitució de borsa de treball
Descripció de la plaça Arquitecte/a Tècnica
Presentació de sol·licituds Termini fins el 29 de març de 2023
Sistema de selecció concurs oposició
Bases Bases de la convocatòria
Anunci i  bases Anunci al BOP
Instància Model de Sol·licitud
Llistat provisional d'admesos/exclosos Llistat admesos i convocatòria a proves
Rectificació llistat provisional d'admesos  Rectificació llistat provisional d'admesos
Resultats finals Resultats finals
 

Convocatòria per  al concurs oposició, per promoció interna, per a la provisió d’una plaça de tècnic/a del servei d’Atenció Integral LGBTI.
Descripció de la plaça Tècnic/a del Servei d’Atenció Integral LGBTI
Presentació de sol·licituds Termini fins el 29 de març de 2023
Sistema de selecció concurs oposició, per promoció interna
Bases Bases de la convocatòria
Anunci i  bases Anunci al BOP
Instància Model de Sol·licitud
Anunci DOGC Anunci DOGC
Llistat provisional d'admesos/exclosos Llistat provisional admesos, Tribunal i proves
Resultats finals Resultats finals
 

Programa TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA DONA 2022
Descripció de la plaça Tres Places d'Auxiliar Administrativa (1 de  Suport a Recepció, 1 de Suport a Comptabilitat, 1 de Suport a Turisme)
Laboral temporal - 12 mesos. Incorporació màxim 28/02/2023
 
Requisits Poden ser persones destinatàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre.
En aquesta convocatòria de la línia DONA poden participar les dones en situació d'atur que es trobin en una de les situacions següents:
a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), en situació deviolència masclista.
Tenen caràcter preferent, les dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació.S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
En aquest apartat, es prioritzen les dones de famílies monoparentals, les dones de 45 anys o més i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació. La situació de mare monoparental es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de mare de família monoparental.
La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de jubilació ha de ser acreditat per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció mitjançant un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
5.2 Les persones destinatàries d'aquesta Resolució, han de complir els requisits específics en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral.
-Com a requisits específics recollits en les Ofertes de Treball gestionades per l'oficina de Treball de Tàrrega per fer la preselecció de les persones candidates, consten també els següents:
-CFGM o CFGS Administratiu, FP Administratiu o nivells equivalents
-Coneixements informàtics avançats
-Valorable experiència en documentació administrativa
-Habilitats de comunicació i de tracte amb les persones
-Permís de conduir i vehicle propi
 
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidates que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrits i entrevista a les candidates provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Resultats finals
 
Convocatòria per a l'estabilització de l'ocupació temporal del Consell Comarcal de l'Urgell
Descripció de la plaça Educador/a de Carrer C1-CD14
Presentació de sol·licituds Termini fins el 25 de gener de 2023
Sistema de selecció Concurs de mèrits lliure. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
Bases Bases de la convocatòria
Anunci i  bases Anunci al BOP
Instància Model de Sol·licitud
Anunci DOGC Anunci al DOGC
Anunci BOE Anunci BOE
Llistat provisional d'admesos/exclosos Llistat provisional d'admesos/exclosos
Llistat definitiu d'admesos Llistat definitiu d'admesos
Resultats finals Resultats finals

Convocatòria per a l'estabilització de l'ocupació temporal del Consell Comarcal de l'Urgell
Descripció de la plaça Assistent Social A2-CD18
Presentació de sol·licituds Termini fins el 25 de gener de 2023
Sistema de selecció Concurs de mèrits lliure. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
Bases Bases de la convocatòria
Anunci i  bases Anunci al BOP
Instància Model de Sol·licitud
Anunci DOGC Anunci al DOGC
Anunci BOE Anunci BOE
Llistat provisional d'admesos/exclosos Llistat provisional d'admesos/exclosos
Resultats finals Resultats finals

Convocatòria per a l'estabilització de l'ocupació temporal del Consell Comarcal de l'Urgell
Descripció de la plaça Tècnic/a de Turisme A2-CD18
Presentació de sol·licituds Termini fins el 25 de gener de 2023
Sistema de selecció Concurs de mèrits lliure. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
Bases Bases de la convocatòria
Anunci i  bases Anunci al BOP
Instància Model de Sol·licitud
Anunci DOGC Anunci al DOGC
Anunci BOE Anunci BOE
Llistat provisional d'admesos/exclosos Llistat provisional d'admesos/exclosos
Resultats prova de català Resultats prova de català
Resultats finals Resultats finals

Convocatòria per a l'estabilització de l'ocupació temporal del Consell Comarcal de l'Urgell
Descripció de la plaça Arquitecte/a A1-CD22
Presentació de sol·licituds Termini fins el 25 de gener de 2023
Sistema de selecció Concurs de mèrits lliure. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
Bases Bases de la convocatòria
Anunci i  bases Anunci al BOP
Instància Model de Sol·licitud
Anunci DOGC Anunci al DOGC
Anunci BOE Anunci BOE
Llistat provisional d'admesos/exclosos Llistat provisional d'admesos/exclosos
Resultats finals Resultats finals

Convocatòria per a l'estabilització de l'ocupació temporal del Consell Comarcal de l'Urgell
Descripció de la plaça Aparellador/a A2-CD18
Presentació de sol·licituds Termini fins el 25 de gener de 2023
Sistema de selecció Concurs de mèrits lliure. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
Bases Bases de la convocatòria
Anunci i  bases Anunci al BOP
Instància Model de Sol·licitud
Anunci DOGC Anunci al DOGC
Anunci BOE Anunci BOE
Llistat provisional d'admesos/exclosos Llistat provisional d'admesos/exclosos
Resultats finals Resultats finals

Convocatòria per a l'estabilització de l'ocupació temporal del Consell Comarcal de l'Urgell
Descripció de la plaça Tècnic/a de Joventut A2-CD18
Presentació de sol·licituds Termini fins el 25 de gener de 2023
Sistema de selecció Concurs de mèrits lliure. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
Bases Bases de la convocatòria
Anunci i  bases Anunci al BOP
Instància Model de Sol·licitud
Anunci DOGC Anunci al DOGC
Anunci BOE Anunci BOE
Llistat provisional d'admesos/exclosos Llistat provisional d'admesos/exclosos
Resultats finals Resultats finals

Convocatòria per a l'estabilització de l'ocupació temporal del Consell Comarcal de l'Urgell
Descripció de la plaça Tècnic/a AG A2-CD18
Presentació de sol·licituds Termini fins el 25 de gener de 2023
Sistema de selecció Concurs de mèrits lliure. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
Bases Bases de la convocatòria
Anunci i  bases Anunci al BOP
Instància Model de Sol·licitud
Anunci DOGC Anunci al DOGC
Anunci BOE Anunci BOE
Llistat provisional d'admesos/exclosos Llistat provisional d'admesos/exclosos
Resultats finals Resultats finals


Lloc de treball de tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica.
Descripció de la plaça Procés de selecció per al nomenament d'una plaça de tècnic/a de transició energètica, subgrup A2 i constitució d'una borsa de treball per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal de l'Urgell.
Termini 20 dies naturals a partir del següent al de la publicació de  la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció Concurs oposició lliure
Bases Bases de la convocatòria 
Anunci i bases Anunci BOP
Convocatòria Anunci DOGC
Instància Sol·licitud de participació
Anunci modificació bases BOP Publicació modificació bases BOP
Anunci modificació bases DOGC Publicació modificació bases DOGC
Nou termini presentació instàncies 19 de gener de 2023
Llista d’admesos/es i exclosos/es, tribunal i proves Llista d’admesos/es i exclosos/es, tribunal i proves
Llista definitiva i proves Llista definitiva i proves
Resultats finals Resultats finals
 

Una plaça laboral de caràcter fix d'integrador/a social i creació d'una borsa de treball
Descripció de la plaça Provisió d’una plaça d’integrador/a social del Consell  Comarcal de l’Urgell, amb caràcter fix, nivell de titulació grup C1, personal laboral, mitjançant concurs- oposició, per a la implantació del Servei no residencial d’Intervenció Socioeducativa per infants i adolescents en situació de risc social dins de l’ Àrea de Serveis Socials
Termini Del 8 al 27 de desembre de 2022
Sistema de selecció Concurs oposició lliure
Bases Bases de la convocatòria
Convocatòria No s'ha iniciat el termini de presentació de sol·licituds.
Anunci i bases Edicte BOP
Anunci DOGC Edicte DOGC
Instància Sol·licitud de participació
Llista d’admesos/es i exclosos/es, tribunal i proves Llistat d'admesos i exclosos, tribunal i proves
Resultats fase oposició i crida entrevista Resultats fase oposició i crida entrevista
Resultats finals Resultats finals

  
Una plaça laboral fixa d'educador/a social per a l'àrea bàsica de serveis socials
Descripció de la plaça Educador/a social per a l'àrea bàsica de serveis socials
Laboral fixa
Sistema de selecció Concurs oposició lliure
Bases Bases de la convocatòria
Convocatòria Anunci DOGC
Instància Sol·licitud de participació
Llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva de persones admeses i excloses i composició del Tribunal Llista definitiva i composició del Tribunal
Modificació de bases Anunci BOP
Convocatòria Anunci DOGC
Llistat provisional de persones admeses i excloses Llistat provisional de persones admeses i excloses
Llistat definitiu de persones admeses/ excloses i proves Llistat definitiu de persones admeses/ excloses i proves
Resultats fase oposició i crida entrevista Resultats fase oposició i crida entrevista
Resultats finals Resultats finals
    

Creació d'una borsa de treball de personal administratiu/va
Descripció de la plaça Procés de selecció per crear una borsa de treball per cobrir necessitats de personal administratiu/va mitjançant concurs oposició, en règim de personal laboral del Consell Comarcal de l'Urgell
Presentació de sol·licituds Del 8 al 27 de desembre 2022
Sistema de selecció Concurs oposició lliure
Bases Bases de la convocatòria
Anunci i  bases Anunci BOP
Instància Sol·licitud de participació
Anunci DOGC Edicte DOGC
Relació provisional admesos/es i exclosos/es Relació provisional admesos/es i exclosos/es
Resultats prova de català Resultats prova de català
Resultats finals procés Resultats finals procés


Programa TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA ARC (Agència de Residus de Catalunya)
Descripció de la plaça Tècnic/a de Medi Ambient
Laboral temporal - 12 mesos. Incorporació màxim 26/01/2023
 
Requisits Les persones candidates per a participar en el programa Treball i Formació ARC, segons el que estableix l’article 5 de la resolució EMT/2545/2022 de 28 de juliol, han de complir els tres requisits següents:

- Ser persones més grans de 45 anys.

- Estar en risc de caure en situació d'atur de llarga durada (inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de l’oferta d’ocupació.

- Estar en possessió d'una titulació científica universitària oficial de grau o equivalent pel fet que seran contractats en el grup de cotització A2. Persones amb titulació universitària  en l'àmbit cientific; medi ambient, química , agricultura, agronomia o similars

-Disposar de carnet de conduir i vehicle propi per si cal desplaçar-se (es paga quilometratge)

 
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats/es que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrits i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Anunci de resultats finals


Procés de selecció per la provisió interina d'un lloc de treball de secretaria de classe segona i creació de borsa de treball.
Descripció de la plaça Selecció de personal, mitjançant concurs-oposició lliure per proveir interinament el lloc de treball reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional amb categoria de secretaria de classe segona, subescala secretaria, del Consell Comarcal de l’Urgell, amb constitució de borsa de treball.
Bases reguladores Bases
Termini 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció Concurs-oposició lliure
Anunci i bases Anunci BOP
Convocatòria Anunci DOGC
Instància Sol·licitud de participació
Llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional
Resultats prova de català Resultats prova de català
Resultats finals procés de selecció Anunci resultats


 Procés de selecció d'una persona treballadora social als serveis socials del Consell
Descripció de la plaça Procés de selecció d'un/a treballador/a social per a cobrir amb caràcter temporal, una baixa per IT als serveis socials del Consell i per la creació d'una borsa de treball per possibles contractacions temporals i/o substitucions.
Termini 10 dies naturals a partir del següent al de la publicació de  la convocatòria al BOP
Sistema de selecció Concurs 
Bases Bases de la convocatòria 
Anunci i bases Anunci BOP
Instància Sol·licitud de participació
Llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional
Resultats finals Resultats finals
 
Dues places laborals d'auxiliar administratiu/va
Descripció de la plaça Dues places d'auxiliar administratiu/va per torn obert per proveir una plaça de caràcter fixe i l'altra de caràcter temporal.
Termini 20 dies naturals a partir del següent al de la publicació de  la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció Concurs oposició lliure
Bases Bases de la convocatòria 
Modificació de bases i nou anunci Bases i convocatòria
Anunci i bases Anunci BOP
Convocatòria Anunci DOGC
Instància Sol·licitud de participació
Llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional
Resultat proves de català Resultat proves de català
Resultats finals Resultats finals


Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball SATM
Descripció de la plaça Creació d'una borsa de treball per proveir amb caracter interí les vacants o substitucions de les places de secretaria intervenció del servei d'assistència tècnica municipal (SATM) del Consell Comarcal de l'Urgell
Bases reguladores Bases
Termini 20 dies naturals a partir de l'endemà de  la seva publicació al DOGC
Sistema de selecció Concurs-oposició lliure
Anunci i bases Anunci BOP
Convocatòria Anunci DOGC
Instància Sol·licitud de participació
Modificació del lloc de realització de la prova La prova es durà a terme el dia 1 de desembre de 2022 a les 10.00 hores a l'Escola Agrària de Tàrrega.
Llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional
Anunci resultats finals Resultats finals


Procés de selecció per la provisió definitiva d'una plaça de Consum i Recursos Humans
Descripció del lloc de treball Selecció de personal per ocupar una plaça de categoria A2, adscrita al lloc de treball de tècnic de Consum i Recursos Humans, vacant a la plantilla del Consell Comarcal de l'Urgell en règim laboral fix.
Bases i convocatòria Anunci BOP
Termini 20 dies naturals a partir del següent de la seva publicació al DOGC
Convocatòria Anunci DOGC
Instància Sol·licitud de participació
Llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional de persones admeses i excloses
Tribunal qualificador Membres
Llista definitiva de persones admeses i excloses Llista definitiva 
Anunci de resultats finals Resultats finals


Agent d'Ocupació de Desenvolupament Local
Descripció de la plaça Laboral temporal (12 mesos, prorrogables)
* Subvenció efectivament atorgada
Termini Fins al 8 de desembre
Sistema de selecció Concurs oposició lliure
Bases Bases de la convocatòria
Llista d’admesos i exclosos Llista provisional
Resultats finals Anunci de resultats


Programa TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA JOVES TUTELATS I EXTUTELATS
Descripció de la plaça Laboral temporal - 12 mesos. Incorporació immediata
 * Subvenció efectivament atorgada
Requisits D’acord amb la base 7 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades al Programa Treball i Formació i per la resolució EMT/2196/2022,
de 30 de juny, per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del programa
Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 638203).


5.1 Poden ser persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats en l’actuació de contractació laboral, les persones joves d’entre 17 i 25 anys que tinguin la condició de tutelades o extutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
També poden ser persones destinatàries els o les joves entre 17 i 25 anys que disposin d’un document acreditatiu de ser atès per Serveis Socials.
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrits i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Resultat

Tècnic/a d'Empresa i Ocupació
Descripció de la plaça Laboral temporal * Subvenció efectivament atorgada
Requisits Requisits específics:
1. Les persones candidates hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o com a millora d’ocupació.
2. Hauran d’estar en possessió d’un títol universitari en la branca de les ciències econòmiques o socials o altres titulacions adients per al desenvolupament de les funcions assignades per aquest projecte.
3. Permís de conduir categoria B i vehicle propi.

* Consulteu tots els requisits al document de criteris de selecció
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrits i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Anunci de resultats

Tècnic/a coordinació Programa Treball i Formació Joves Tutelats i Extutelats
Descripció de la plaça Laboral temporal * Subvenció efectivament atorgada
Requisits Requisits específics:
1. Les persones candidates hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o com a millora d’ocupació.
2. Hauran d’estar en possessió d’un títol universitari d’Educador/a Social o equivalent, treballador/a social, psicòleg/a o altres titulacions adients per al desenvolupament de les funcions assignades per aquest projecte.
3. Permís de conduir categoria B i vehicle propi.

* Consulteu tots els requisits al document de criteris de selecció
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrits i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Anunci de resultats

Agent d'Ocupació de Desenvolupament Local _ projecte turisme
Descripció de la plaça Laboral temporal 
* Subvenció efectivament atorgada
Data de presentació de sol·licituds Del 6 d'octubre al 15 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos)
Sistema de selecció Concurs
Bases i convocatòria Anunci de bases i convocatòria
Documentació Sol·licitud
Llista d’admesos i exclosos Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria d'entrevistes Anunci de convocatòria d'entrevistes
Resultats finals Anunci de resultats
 
Creació d'una borsa de treball SATM
Descripció de la plaça Creació d'una borsa de treball per proveir amb caracter interí les vacants o substitucions de les places de secretaria intervenció del servei d'assistència tècnica municipal (SATM) del Consell Comarcal de l'Urgell
Termini 20 dies naturals a partir de la seva publicació al DOGC
Sistema de selecció Concurs-oposició públic
Anunci i bases Anunci BOP
Modificació de bases Anunci BOP
Convocatòria Anunci DOGC
Instància Sol·licitud de participació
Llista d’admesos i exclosos Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva d'admesos i exclosos i convocatòria de les proves Llista definitiva i convocatòria de les proves
Resultats finals Anunci de resultats finals

Procés per cobrir temporalment el lloc de treball de Secretaria del Consell Comarcal de l'Urgell
Descripció del lloc de treball Procès de selecció per proveir de manera no definitiva el lloc de treball de Secretaria del Consell Comarcal de l'Urgell
Termini 5 dies hàbils a partir de la seva publicació al BOP
Sistema de selecció Nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació
Bases i convocatòria Anunci BOP
Sol·licitud de participació Presentació telemàtica conforme article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Resultats finals Resultats finals

 Procés de selecció d'una plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut amb caràcter temporal
Descripció de la plaça Procés de selecció per la cobertura, en règim de personal laboral temporal, pel sistema de concurs, d'una plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut per substitució de l'actual tècnica de joventut en situació d'incapacitat temporal i la creació d'una borsa de treball.
Termini 20 dies naturals a partir de la seva publicació al BOP
Sistema de selecció Concurs
Bases reguladores Bases
Convocatòria Anunci BOP
Instància Sol·licitud de participació
Llista provisional d’admesos i exclosos Llista
Llista definitiva persones admeses i excloses i composició tribunal Llista definitiva de persones admeses i excloses i Nomenament del Tribunal
Resultats finals Resultats finals
Anunci de resultats definitiu Resultats definitius

Plaça laboral temporal per substitució a l' Espai Companys i creació d'una borsa de treball
Descripció de la plaça Tècnic/a de Cultura
Termini Fins el dia 1 de juny de 2022 a les 14:00 h
Sistema de selecció Concurs de mèrits
Anunci i bases Anunci i bases
Instància Sol·licitud de participació
Llista d’admesos i exclosos Llistat admesos i exclosos
Resultats finals Anunci de Resultats Finals
 
Programa de contractació per a la gestió de la Campanya Agrària 2022
Descripció de la plaça Laboral temporal * Supeditat a l'efectiu atorgament de la subvenció
Requisits Veure bases 6 i 7 de l'ORDRE TSF/95/2019, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya (SOC – campanya agrària).
Sistema de selecció 1.- Selecció de persones candidates que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrtis i entrevista a les persones candidates provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Anunci dels resultats del proccés de selecció

Programa TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA MG52, PRGC i PANP
Descripció de la places Laboral temporal - 12 mesos. Incorporació immediata
* Supeditat a l'efectiu atorgament de la subvenció
Requisits D’acord amb la base 7 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa Treball i Formació i per la resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació de les línies MG52, PRGC i PANP  l’oficina de treball és l’encarregada de gestionar l’Oferta d’ocupació i preseleccionar les persones candidates, que han de complir els requisits que estableix l’article 5 de la resolució:

5.1.1 Línia MG52 Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
-5.1.2 Línia PRGC Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució. Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia.
 -5.1.3 Línia PANP Poden participar les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. Per aquesta línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
Sistema de selecció
1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrtis i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball 
 
Criteris de selecció Procediment de selecció
Documentació
 

Per valorar l'experiència professional:
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social 

Per valorar la formació complementària:
- S’acreditarà mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, cursos, sessions i jornades que s'al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats així com la duració en hores.

Cal portar aquests documents el dia de l'entrevista.

Data de les proves Es citarà personalment als candidats per concertar les dates de les entrevistes.
Resultats finals Anunci de resultats finals

Una plaça laboral d'auxiliar administratiu/va
Descripció de la plaça Auxiliar admininistratiu/va
Termini Del 4 d'octubre al 2 de novembre tots dos inclosos
Sistema de selecció Concurs oposició promoció interna
Bases Bases de la convocatòria 
Convocatòria Anunci DOGC
Instància Sol·licitud de participació
Llista d’admesos i exclosos Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva i data de les proves LLista definitiva de persones admeses i excloses
Resultats finals Anunci de resultats finals


Una plaça laboral temporal d'educador/a social per al servei d'intervenció socioeducativa
Descripció de la plaça Educador/a social per al servei d'intervenció socioeducativa
Laboral temporal
Termini Del 3 de novembre al 22 de novembre tots dos inclosos
Sistema de selecció Concurs oposició lliure
Bases Bases de la convocatòria
Convocatòria Anunci DOGC
Instància Sol.licitud de participació
Llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva i composició del Tribunal Llista definitiva i composició del Tribunal
Data de la prova de català Data de la prova de català
Data de la prova Data de la prova
Data de les entrevistes Data de les entrevistes
Resultats finals del Procés de Selecció Anunci de resultats finals
 
Referent d'Ocupació Juvenil
Descripció de la plaça Laboral temporal 
* Supeditat a l'efectiu atorgament de la subvenció
Data de presentació de sol·licituds Del 15 al 20 de desembre (ambdòs inclosos)
Sistema de selecció Concurs 
Bases i convocatòria Anunci bases i convocatòria
Documentació Model de sol·licitud
Llista d’admesos i exclosos Anunci relació provisional i data entrevistes
Anunci de relació definitiva
Resultats finals Anunci de resultats finals
 
Agent d'Ocupació de Desenvolupament Local _ projecte promoció econòmica
Descripció de la plaça Laboral temporal 
* Subvenció efectivament atorgada
Data de presentació de sol·licituds Del 7 al 16 de desembre ambdòs inclosos
Sistema de selecció Concurs 
Bases i convocatòria Anunci bases i convocatòria
Documentació Model de sol·licitud
Llista d’admesos i exclosos Llistat d'amesos
Resultats finals Anunci de resultats
 
Agent d'Ocupació de Desenvolupament Local _ projecte turisme
Descripció de la plaça Laboral temporal
* Procés finalitzat per denegació de la subvenció
Data de presentació de sol·licituds Del 7 al 16 de desembre ambdòs inclosos
Sistema de selecció Concurs 
Bases i convocatòria Anunci de finalització del procés selectiu
Documentació  
Llista d’admesos i exclosos  
Resultats finals  
 
Programa TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA DONA i MAJORS DE 45
Descripció de la places Laboral temporal - 12 mesos. Incorporació immediata
Requisits D’acord amb la base 7 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre i l’article 13 de la resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, l’oficina de treball és l’encarregada de gestionar l’Oferta d’ocupació i preseleccionar les persones candidates, que han de complir els requisits que estableix l’article 5 de la resolució

5.1.1 -   Línia MG45: persones de 45 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) 

5.1.2 -   Línia DONA:    
  • Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència masclista. Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals.
  • Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts (inscrites al SOC com a DONO, com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació). En aquest apartat, es prioritzen les dones monoparentals i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.
Sistema de selecció
1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrtis i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball 
 
Criteris de selecció Procediment de selecció
Documentació
 

Per valorar l'experiència professional:
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social 

Per valorar la formació complementària:
- S’acreditarà mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, cursos, sessions i jornades que s'al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats així com la duració en hores.

Cal portar aquests documents el dia de l'entrevista.

Data de les proves Es citarà personalment als candidats per concertar les dates de les entrevistes.
Resultats finals Anunci de resultats finals
 
Programa de Contractació en pràctiques de Joves beneficiaris de Garantia Juvenil_JENP2021 
Descripció de la plaça Laboral temporal
Suport a l'àrea d'habitatge
Suport a l'àrea d'informàtica
Suport a l'àrea de turisme
Requisits Veure bases 6 i 7 de l’ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrits i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Anunci de resultats
 
Contractació urgent i temporal d'un/a tècnic/a d'igualtat
Descripció de la plaça Contractació d'un/a tècnic/a d'igualtat
Anunci   Anunci selecció d'un tècnic/a d'igualtat
Termini de presentació de sol.licituds Fins al 5 d'octubre a les 14:00 hores.
Instància Sol.licitud de participació
Resultats finals Llistat persones admeses i excloses
Anunci resultats selecció
 
Programa de contractació per a la gestió de la Campanya Agrària 2021
Descripció de la plaça Laboral temporal
Requisits Veure bases 6 i 7 de l'ORDRE TSF/95/2019, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya (SOC – campanya agrària).
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrtis i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Anunci dels resultats del proccés de selecció
 
Personal tècnic per gestionar programes d'ocupació
Descripció dels llocs de treball Tres tècnics/tècniques
Laboral temporal per obra o servei
Orientadors/es, prospectors/es, coordinadors/es
Termini Del 21 al 30 de gener 
Sistema de selecció Concurs i entrevista
Bases Bases de la convocatòria 
Convocatòria Anunci BOP
Documentació Sol·licitud
Llista provissional d’admeses i excloses Llistat provisional
Esmena llistat provisional
Llista definitiva i resultats finals Anunci de llistat definitiu i resultats finals
Anunci crida a candidats perfil orientació
Anunci de modificació de l'ordre de la borsa de treball

 

Programa TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA DONA
Descripció de la places Laboral temporal - 12 mesos. Incorporació immediata
Requisits
Veure bases de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa Treball i Formació, i per la resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA
 
Sistema de selecció
1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrtis i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball 
 
Criteris de selecció Procediment de selecció
Documentació
 

Per valorar l'experiència professional:
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social 

Per valorar la formació complementària:
- S’acreditarà mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, cursos, sessions i jornades que s'al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats així com la duració en hores.

Cal portar aquests documents el dia de l'entrevista.

Data de les proves Es citarà personalment als candidats per concertar les dates de les entrevistes.
Resultats finals Anunci de resultats
 
Dinamitzador/a cívic/a d'emancipació juvenil 
Descripció de la plaça Laboral temporal
12 mesos
Requisits - Títol universitari d’Educador/a Social o equivalent, treballador/a social, tècnic/a d’integració social, tècnic/a de dinamització sociocultural o altres titulacions adients per al desenvolupament de les funcions assignades per aquest projecte. 
- Coneixement de la llengua catalana: Nivell C1
- Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
- Permís de conduir categoria B i vehicle propi.
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrtis i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Anunci dels resultats del proccés de selecció
 
 
Programa de Contractació en pràctiques de Joves beneficiaris de Garantia Juvenil_JENP2020
Descripció de la plaça Laboral temporal
Tècnic auxiliar de l'àrea d'habitatge
Requisits Veure bases 6 i 7 de l’ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrtis i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Anunci dels resultats del proccés de selecció
  
 
Programa TREBALL I FORMACIÓ COVID-19
Descripció de la places Laboral temporal - 9 mesos. Incorporació immediata
Requisits
Veure bases del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 i de la resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 del programa Treball i Formació
 
Sistema de selecció
1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrtis i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball 
 
Criteris de selecció Procediment de selecció
Documentació
 

Per valorar l'experiència professional:
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social 

Per valorar la formació complementària:
- S’acreditarà mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, cursos, sessions i jornades que s'al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats així com la duració en hores.

Cal portar aquests documents el dia de l'entrevista.

Data de les proves Es citarà personalment als candidats per concertar les dates de les entrevistes.
Resultats finals Anunci de resultats finals 
  
Personal tècnic per a la coordinació, execució i seguiment del Pla de reactivació de l'Urgell
Descripció de la plaça Laboral temporal
Data de presentació de sol·licituds Del 26 de setembre al 5 d'octubre (inclosos)
Sistema de selecció Concurs - Oposició
Bases Anunci bases
Convocatòria Anunci BOP
Documentació Model de sol·licitud
Llista d’admesos i exclosos Llista provisional d'admesos i exclosos
Es torna a penjar el llistat d'admesos i exclosos esmenat per una errada en la descripció del procés de selecció
Resultats finals Resultats finals_Pla Reactivació
Anunci de l'esmena dels resultats finals
 
Programa de contractació per a la gestió de la Campanya Agrària 2020
Descripció de la plaça Laboral temporal
Requisits Veure bases 6 i 7 de l'ORDRE TSF/95/2019, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya (SOC – campanya agrària).
Sistema de selecció 1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Concurs de mèrtis i entrevista als candidats provinents de l'Oficina de Treball
Criteris de selecció Procediment de selecció
Resultats finals Anunci dels resultats del proccés de selecció
 
Programa ENFEINA'T - Convocatòria 2019-2020
Descripció de la places Laboral temporal - 9 mesos. Incorporació immediata
Requisits
Veure bases 6 i 7 de l'ORDRE TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada
 
Sistema de selecció
1.- Selecció de candidats que compleixin requisits i perfil per part de l'Oficina de Treball de Tàrrega
2.- Per al cas que no es trobin candidats mitjançant l'oferta de treball o no siguin addients, el Consell Comarcal proposarà candidats de borsa pròpia o provinents d'altres entitats
3.- Concurs de mèrtis i entrevista als candidats tant els provinents de l'Oficina de Treball com els de borsa pròpia
 
Criteris de selecció Procediment de selecció
Documentació
 

Per valorar l'experiència professional:
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i còpia del contracte de treball i/o nomenament, o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa de l'experiència laboral prèvia. No es valorarà l'experiència professional que no s'acrediti d'acord amb aquests requisits.

Per valorar la formació complementària:
- S’acreditarà mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, cursos, sessions i jornades que s'al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats així com la duració en hores.

Cal portar aquests documents el dia de l'entrevista.

Data de les proves Es citarà personalment als candidats per concertar les dates de les entrevistes.
Resultats finals Anunci de resultats dels llocs de treball d'auxilair administrativa, auxiliar administrativa per l'àrea de turisme i auxiliar informàtic
Anunci dels resultats de selecció dels llocs de treball d'auxiliar a l'àrea de residus i de disseny gràfic

Anunci dels resultats de selecció del lloc de treball de tècnic de planificació de projecte TIC's
 
 
Plaça de coordinador/a del programa Treball i Formació 2019
Descripció de la plaça Laboral temporal
Data de presentació de sol·licituds Del 31 de gener al 13 de febrer
Sistema de selecció Concurs
Bases  
Convocatòria Anunci bases convocatòria
Documentació Model de sol·licitud
Llista d’admesos i exclosos Llista provisional d'admesos i exclosos 
Anunci esmena dates
Llista definitiva i data de les proves Llistat definitiu
Anunci de suspensió Anunci de suspensió del procés de selecció

Anunci de finalització del procés de selecció
Resultats finals  

Presentació de sol·licituds preferentment via electrònica a través d’instància genèrica: https://seu-e.cat/es/web/ccurgell

Dues places laborals temporals d’educadors/es socials
Descripció de les dues places Laboral temporal
Termini Del 30 de novembre al 9 de desembre de 2019
Sistema de selecció Concurs
Bases Bases de la convocatòria 
Convocatòria Anunci 
Documentació Model sol·licitud
Llista d’admesos i exclosos Llista provisional admesos i exclosos
Llista definitiva i data de les proves Mateixa que la provisional
Resultats finals Proposta tribunal

Presentació de sol·licituds preferentment via electrònica a través d’instància genèrica: https://seu-e.cat/es/web/ccurgell

Plaça laboral temporal tècnic/a promoció econòmica i consum
Descripció de la plaça Laboral temporal
Termini Del 30 de novembre al 9 de desembre de 2019
Sistema de selecció Concurs
Bases Bases de la convocatòria 
Convocatòria Anunci
Documentació Model de sol·licitud 
Llista d’admesos i exclosos Llista provisional d’admesos i exclosos
Llista definitiva i data de les proves Mateixa que la provisional 
Resultats finals Proposta tribunal

 

Plaça laboral temporal arquitecte tècnic/a
Descripció de la plaça  Laboral temporal
Termini  Del 13 al 23 de setembre de 2019
Sistema de selecció  Concurs
Bases Bases de la convocatòria 
Convocatòria Anunci selecció arquitecte tècnic
Documentació Model sol·licitud arquitecte
Llistat d’admesos i exclosos Anunci admesos i exclosos

 

Anunci de correcció d’errades

Termini d’esmena  
Llista definitiva i data de les proves Anunci definitiu admesos i exclosos
Resultats finals Anunci resultats finals
Plaça de SATM
Descripció de la plaça  Interí A1
Termini  Del 6 al 25 de març de 2019
Sistema de selecció  Concurs oposició
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos  Llista provisional d’admesos i exclosos
Termini d’esmena 7 de maig de 2019
Llista definitiva i data de les proves Llista definitiva d’admesos i exclosos i data de les proves
Resultat Resultats de les proves
Plaça d’intervenció
Descripció de la plaça  Interí A1
Termini  Del 6 al 25 de març de 2019
Sistema de selecció  Concurs oposició
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos  Llistat provisional d’admesos i exclosos
Termini d’esmena 2 de maig de 2019
Dates de les proves Llista definitiva d’admesos i exclosos i data de les proves
Resultat  Resultat de les proves
   
Places d’educador/es socials
Descripció de la plaça Dues places. Laboral fixe  A2
Termini Finalitzat
Sistema de selecció Concurs oposició
Bases Bases de la convocatòria
Convocatòria Anunci de convocatòria
Documentació Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos Llistat definitiu d’admesos i exclosos
Dates de les proves  
Resultat Resultat final del procés
Plaça de treballador/a social
Descripció de la plaça  Laboral fixe  A2
Termini Finalitzat
Sistema de selecció  Concurs oposició
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos Llistat provisional i designa de membres de tribunal
Dates de les proves Llistat definitiu i data de proves
Resultat Resultat del procés i proposta de contractació
Plaça d’intervenció
Descripció de la plaça  Interí A1
Termini  Del 20 d’abril al 9 de maig
Sistema de selecció  Finalitzat
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Llistat d’admesos i exclosos Llistat provisional d’admesos i exclosos. Dates de les proves
Resultat Resultat prova llengua catalana

 

Resultat del procés i proposta de contractació

Revisió d’exàmens Dimecres 18 de juliol a les 8.30 hores