NOTA INFORMATIVA: Subvenció emprenedoria - Garantia Juvenil


ORDRE EMT/184/2021, de 27 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE.


Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de persones joves a l'atur com a treballadors o treballadores autònoms en l'àmbit temporal que estableixi la corresponent convocatòria d'aquests ajuts.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els treballadors o treballadores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d'iniciar l'activitat com a treballadors o treballadores autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits establerts a la base 5.
Consulteu a les bases (4.2) els casos en els que no podran ser persones beneficiàries del ajuts.


Quantia de l'ajut:

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva i s'atorga un mòdul econòmic fixat a la base 8.3 d'aquesta Ordre de bases fins a exhaurir el crèdit disponible. La quantia de la subvenció és el resultat d'aplicar un mòdul econòmic mensual corresponent al nombre de mesos d'alta ininterrompuda com a treballador o treballadora autònom, tenint en compte les limitacions especificades a la base 4.2.e) i a la base 29.
La referència per determinar el mòdul mensual serà el salari mínim interprofessional amb les 14 pagues prorratejades en 12 mesos. L'import del mòdul es fixarà anualment i es determinarà en la resolució de la convocatòria. En cas que es produeixi una actualització sobrevinguda del salari mínim interprofessional, es mantindrà l'import que estableixi la convocatòria d'ajuts publicada.


Requisits:

Donar ocupació, almenys, a un 2 % de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de laquota de reserva del 2 % a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors o treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 50 persones.
Altres requisits generals al punt 5.1 de les bases, i requisits específics al punt 5.1.2


Sol·licituds:

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa (http://canalempresa.cat) o a l'apartat «Tràmits» del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
El formulari de sol·licitud, la preceptiva documentació annexa i la resta de tràmits associats al procediment, inclosa la justificació, s'han de presentar per mitjans electrònics, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o de l'apartat «Tràmits» de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).


Procediment de concessió:

Els expedients s'atorgaran tenint en compte l'ordre d'antiguitat en l'alta com a treballador o treballadora autònom al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, als règims especials equivalents o a la mutualitat del col·legi professional corresponent, una vegada efectuat el prorrateig esmentat a la base 8.5 d'aquesta Ordre. El criteri d'antiguitat en l'alta com a treballador o treballadora autònom s'establirà d'acord
amb els límits temporals que estableixi la convocatòria d'ajuts corresponent.


Compatibilitats:

Les subvencions que regulen aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altra subvenció concedida amb la finalitat consistent en la incorporació al mercat de treball del jove que rep l'ajut. Són compatibles amb les bonificacions de quotes a la Seguretat Social i la capitalització de la prestació d'atur en les seves diverses modalitats.
Les pràctiques acadèmiques que impliquin una incorporació de l'estudiant en el Règim General de la Seguretat Social per part del centre de pràctiques s'entenen compatibles amb aquest ajut, atès que no hi ha relació laboral per compte d'altri, tal com disposa el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre.
L'import dels ajuts concedits en cap cas no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat que duu a terme la persona beneficiària.


Consulta les bases aquí
Contacta'ns per més informació    973500707  //  promocioeconomica@urgell.cat