MEMÒRIA de l’Òrgan Tècnic Ambiental (OTA)  i dels serveis tècnics 2019.
L’Òrgan col·legiat de l’OTA del Consell Comarcal de l’Urgell, està format per quatre membres, més la secretària, que es reuneixen periòdicament.

Els informes emesos per a ponència són sempre vinculants per la concessió de la llicència.

L’any 2019 s’han realitzat 2 reunions de Ponència en les que s’han emès 16 informes entre la Comissió i els seus serveis tècnic, alguns relatius a expedients iniciats amb anterioritat a l’anualitat 2019 :

Ponència Comarcal d’ Avaluació Ambiental

Les atribucions de la Ponència Comarcal d’ Avaluació Ambiental  són les que li venen conferides per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats i que ha estat modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de la promoció de l’activitat econòmica.

Seguint amb l’objectiu de simplificació administrativa, la Llei 9/2011 va modificar els annexes de classificació de les activitats. Això va significar que bona part de les activitats passessin al règim de comunicació, de competència municipal.

Cal tenir en compte que en els darrers anys s’ha produit una disminuació del nombre d’activitats de nova implantació i han augmentat les modificacions substancials/no substancials de les activitats ja existents, degut a les adaptacions constants a les noves situacions empresarials.
 
També s’han demanat els corresponents informes sectorials, tant al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’ Agència de Residus de Catalunya, les oficines de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) i també a l’ Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i/o la Confederació Hidrigràfica de l’ Ebre (CHE), que desprès s’han integrat en els informes finals de la ponència comarcal.

S’ha realitzat el tràmit d’impacte per a les activitats que ho han requerit, per estar situades en zones protegides, ja siguin espais PEIN o de la Xarxa Natura 2000.


Entrada de nous expedients per sectors:
 
TIPUS NÚM.
Granges 2
Subministradores de gas 1
Neteja de vehicles 1
Tractament de Residus i relacionats 2
Tallers mecànics d’automoció i relacionats 1
Sanitaris 1
Altres 2
TOTAL 10
Entrada de nous expedients per municipi:
 
Agramunt 4
Anglesola 2
Castellserà 1
Fuliola 1
Verdú 1
Tàrrega 1
TOTAL 10


Els informes emesos per tipologia:
TIPUS NÚM.
Informes de suficiència 2
Informes finals integrats 5
Informes de canvis substancials/no substancials 6
Informes ampliació 1
Ampliació del periode d’emmagatzematge de residus 2
TOTAL INFORMES 2019 16
Els serveis tècnics de l’ OTA :

Els serveis tècnics de l’ OTA els composen un enginyer industrial, contractat extern, que alhora és membre de la ponència,  la secretària de la ponència  i una administrativa.

La seva tasca ha comprès les següents accions:

· Assessorament i col·laboració amb els Ajuntaments en tots els aspectes de gestió i tramitació dels expedients que puguin estar afectats per la Llei 20/2009 i altres sectorials que siguin d’ aplicació.
· Estudi dels expedients / projectes per a determinar la suficiència o no de la documentació aportada, i en el seu cas el requeriment de la informació que manqui.
· Sol·licitud i gestió d’informes sectorials (exigits per la Llei 20/2009) que sigui pertinent  d’incorporar a l’expedient (Agència de Residus, OGAU, ACA , CHE, etc)

· Estudi de les activitats considerant qualsevol risc potencial d’afectació al medi, passant a formular el corresponent informe amb propostes si escau de condicionar la llicència d’activitats i alhora d’exigir les garanties necessàries per vetllar que en el transcurs del temps no es puguin produir afectacions i/o alteracions al medi.
· Supervisió de les avaluacions de controls inicials o periòdics i supervisió de les propostes de resolució i de les resolucions posteriors sobre l’autorització del funcionament de les activitats. 
· Informes sobre la substancialitat o no dels canvis que es pugin produir en les activitats ja autoritzades, amb la consideració de nova activitat o d’ampliació sense canvis determinants.
· Estudi previ i preparació de documentació tècnica i administrativa dels expedients per elevar a la ponència i que aquesta pugui avaluar amb el màxim de garanties.
· Notificació dels informes i acords emesos tant dels serveis tècnics com de la ponència.
· Estudi dels anuncis d’informacions públiques dels projectes que poden afectar ambientalment el nostre territori, ja sigui dels anuncis que estan en fase de consulta prèvia sobre la necessitat de passar el tràmit de declaració d’impacte, com dels que efectivament estan passant aquest tràmit.


 
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i raons tècniques, per a millorar la teva experiència de navegació, per a emmagatzemar les teves preferències i, opcionalment, per a mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Hem inclòs algunes opcions de configuració que et permeten dir-nos exactament les cookies que prefereixes i les que no. Prem ACCEPTAR per a consentir totes les cookies. Prem CONFIGURACIÓ per a decidir les opcions que prefereixes. Per a obtenir més informació sobre les nostres cookies accedeix a la nostra Política de cookies aquí: Més informació
Configuració